پرش به محتوا

 منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است. به عبارت دیگر آمایش سرزمین،  شامل تنظیم روابط و کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد.

مطالعات بر اساس شرح خدمات 90

آینده نگاری فضایی راهی مناسب در رسیدن به اهداف آمایش سرزمین در سطح کشور خواهد بود.

کارگروه آمایش

کارگروه آمایش سرزمین به عنوان مهمترین مرجع تصمصم سازی برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در امور آمایش سرزمین ، نقش اساسی در توسعه پایدار ایفا می نماید.