پرش به محتوا
سامانه توسعه روستایی گلستان

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. فعالیت های اقتصادی را به طور معمول در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات و بازرگانی دسته بندی می کنند. در این سرفصل با توجه به داده های موجود، وضعیت استان در این سه بخش ترسیم می شود.

 

اقتصاد کشاورزی و دامپروری

بخش کشاورزی شامل سه زیر بخش اصلی زیر است:

  1. زارعت، اصلاح بناتات، پرورش و تولید حیوانات، و خدمات فعالیت های مرتبط
  2. جنگل داری و چوب بری
  3. ماهیگیری و آبزی پروری

بخش کشاورزی یکی از پایه ای ترین بخش های اقتصادی است. وضعیت استان از نظر فعالیت های مربوط به حوزه کشاورزی به صورت زیر است:

1- زراعت، اصلاح بناتات، پرورش و تولید حیوانات، و خدمات فعالیت های مرتبط

داده های موجود وضعیت دامداری، گاوداری، مرغداری، سیلو و سردخانه را رصد می کند بر این اساس:

تعداد و موقعیت دامداری های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

تعداد و موقعیت مرغداری های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

تعداد و موقعیت سیلوهای های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

تعداد و موقعیت سردخانه های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

2-جنگلداری و چوب بری

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

3- ماهیگیری و آبزی پروری

در این خصوص داده ای در دسترس نیست